Casus A

Deze casus gaat over de bewoners van een perceel aan de Lankhorsterweg. Zij hebben daar een autoschadebedrijf. Achter het bedrijf is in 2010/2011 een bedrijfswoning gebouwd. De gemeentesecretaris heeft er in de samenvatting van het feitenrelaas zijn eigen verhaal van gemaakt, maar er klopt niets van. Hieronder worden zijn conclusies weerlegd door de familie Geers.

Conflict bestemmingsplan
De gemeentesecretaris geeft aan dat de procedure van de bouwvergunning zeer vloeiend en correct is verlopen. Dat is niet juist. Inwoners hebben maanden vertraging opgelopen, en hebben ongeveer 10.000 euro extra kosten moeten maken, omdat de gemeente met een grondmeting zware metalen was tegengekomen. Die zware metalen bleken achteraf afkomstig te zijn van een tinnen pan, vanwege een kuub vuilnis dat in de grond was begraven. De ambtenaar heeft hier achteraf zijn excuses voor aangeboden. Dat was voor inwoners voldoende.

De gemeentesecretaris doet het verder voorkomen alsof de hele procedure met het bestemmingsplan door door de inwoners in gang gezet is, omdat zij een serre zouden willen bouwen, wat nu niet meer zou kunnen. Daar klopt niets van. Negen jaar lang is bij de inwoners het vertrouwen gewekt dat dit perceel bedrijfsbestemming had. Makelaars zijn ook verkeerd geïnformeerd. Het perceel is dus ook als zodanig getaxeerd en de inwoners hebben de m2 prijs betaald voor bedrijfsbestemming. In de afgegeven bouwvergunning staat dat het hele perceel bedrijfsbestemming heeft. Maar toen het achterste gedeelte van het perceel uit agrarische bestemming bleek te bestaan, hadden zij helemaal geen mogelijkheden meer om te bouwen op het achtererf.
De gemeente heeft de inwoners altijd verkeerd voorgelicht. Pas bij de Raad van State heeft de gemeente toegegeven dat de woning niet vergund had mogen worden, omdat deze volledig op natuur- en landschappelijke waarden stond. Pas bij de Raad van State kwam de juiste afmeting van het oude bestemmingsplan boven tafel.

Bovendien heeft de gemeente geprobeerd om de milieucategorie van het bedrijf op het perceel naar beneden toe bij te stellen, zodat de bewoners hun bedrijf niet meer mochten uitoefenen. Omdat het autoschadebedrijf alle vergunningen heeft, en brieven van alle milieucontroles van de gemeente kon overleggen, is dat niet gelukt.

Lees hier meer over de problemen met het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

Valsheid in geschrifte
Er is in twee procedures die parallel aan elkaar liepen (handhaving en bestemmingsplan) met bestemmingsplankaarten geknoeid. Het OM heeft aangegeven dat zij aan de hand van deze bewijzen voldoende reden ziet om onderzoek te doen naar de aangifte van valsheid in geschrifte. In de samenvatting van het feitenrelaas wordt hier echter geen woord aan vuil gemaakt. Maar de burgers hebben het recht om te weten hoe het überhaupt mogelijk is dat er van een bestemmingsplan twee verschillende kaarten in omloop zijn.

Lees hier meer over de valsheid in geschrifte.

Handhaving
Een groot, heel groot gedeelte van de samenvatting van het feitenrelaas had in deze casus moeten gaan over handhavingsprocedures van de gemeente Staphorst. Want dat is waar de inwoners vooral erg veel tijd, geld en energie mee kwijt zijn. Maar er is in de samenvatting helemaal niets gezegd over hoe de handhavingsprocedures hier zijn verlopen. In plaats daarvan wordt er een citaat opgenomen van wat de Overijsselse Ombudsman onder integriteit verstaat. De gemeentesecretaris stelt dat handhaving conform het beleid wordt uitgevoerd, maar dat blijkt verder nergens uit. In de uitspraken van de rechtbank en de Raad van State staat dat de gemeente gedoogt waar dat niet mag. Dat kan dus niet conform het beleid van de gemeente Staphorst zijn. Of het beleid klopt niet, dat kan ook.

De gemeentesecretaris suggereert in deze casus dat de inwoners een aantal ‘verdwaalde’ of ‘verstopte’ verzoeken tot handhaving in correspondentie hebben gezet. Dat is niet waar. De burgers hebben 1 keer in een e-mail aangegeven dat ‘u dit als een nieuw handhavingsverzoek kunt beschouwen.’ Een maand na deze e-mail hebben zij hier zelfs nog achterna gebeld, of deze e-mail wel goed terecht is gekomen. Juist omdat de e-mail een handhavingsverzoek bevatte. Van dit gesprek is een geluidsopname.
Andere e-mails met verstopte of verdwaalde handhavingsverzoeken zijn er niet.

De hele casus over het illegale café komt niet voor in het feitenrelaas, terwijl daar wel door RTV Oost aandacht aan is besteed.

Wob-verzoeken
De gemeentesecretaris zegt: “In deze casus zijn (tot 1 mei 2015) een viertal omvangrijke verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend.” Dat is niet waar. Het zijn simpele Wob-verzoeken, die gaan over hoe er wordt gehandhaafd op het handhavingsbesluit, waarvoor de familie Geers nu voor de tweede keer naar de Raad van State gaat. De inwoners hebben geen Wob-verzoeken ingediend over handhaving bij schadeherstelbedrijven in de gemeente, zoals de gemeentesecretaris stelt. Zij hebben geen Wob-verzoek gedaan over gegevens van de politie. De gemeentesecretaris stelt dat de inwoners een Wob-verzoek hebben gedaan bij de Belastingdienst over de handel bij de buurman. Dat is niet waar.

Overijsselse Ombudsman
De gemeentesecretaris zegt dat de Overijsselse Ombudsman zegt dat de gemeente integer is. In het rapport van de Overijsselse Ombudsman wordt tot vier keer toe aangegeven dat op zijn minst de schijn van niet-integer handelen is gewekt. Dat vermeldt de gemeentesecretaris niet in zijn feitenrelaas….
De gemeentesecretaris zegt dat de Overijsselse ombudsman zich kritisch heeft uitgesproken over de professionaliteit, bejegening en communicatie door de gemeente. Dat klopt niet. De conclusie van de ombudsman was: ”Informatievoorziening en voortvarendheid: niet zorgvuldig, klacht gegrond. Ook zijn de normen „goede organisatie‟ en „professionaliteit‟ geschonden en acht de Oo ook op dat punt de klacht gegrond.” Hier vindt u het gehele rapport. Vanaf pagina 8 doet de ombudsman uitspraak.

Afspraken gemaakt in juni 2014
Dan heeft de gemeentesecretaris het over een gesprek op 27 juni 2014 waarin hij afspraken met de burgers heeft gemaakt. Hij laat hierbij achterwege dat hij daarna niets meer heeft gedaan. Er is in augustus nog contact per e-mail geweest, waarin de gemeentesecretaris aangeeft aan de slag te gaan met alle zaken. Daarna heeft de familie Geers niets meer van hem gehoord. In een e-mail in januari 2015 geeft hij, na hen van een aantal zaken vals te beschuldigen, te kennen geen contact meer te willen. Deze e-mail en de weigering van wethouder Jaspers Faijer om met de inwoners te praten, zijn er de oorzaak van dat zij contact hebben gezocht met RTV Oost.