Nieuw bestemmingsplan aan de Lankhorst

In 2011 startte de gemeente Staphorst met de procedure voor een nieuw bestemmingsplan. De familie Geers werd hierdoor ernstig benadeeld. In deze procedure heeft de gemeente gelogen, feiten verdraaid, en de gemeenteraad misleid. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in een aangifte van valsheid in geschrifte.

Voorontwerp bestemmingsplan
De familie Geers zag in het voorontwerp bestemmingsplan dat op hun perceel aan de Lankhorsterweg de aanduidingen niet klopten. Want op de plek waar hun bedrijfswoning in 2011 gebouwd was, had de gemeente de aanduiding bestemming natuur- en landschappelijke waarden gezet. Terwijl de bewoners in 2010 toch echt een bouwvergunning hebben gekregen voor deze bedrijfswoning. In deze vergunning stond dat dit deel van het perceel bedrijfsbestemming had. Voordat de woning gebouwd kon worden hebben de bewoners diverse taxaties laten verrichten. Daarbij doet de makelaar onderzoek bij de gemeente, en ook in die gevallen gaf de gemeente aan dat op het hele perceel bedrijfsbestemming rustte. De waarde van de grond is gewaardeerd op bedrijfsbestemming. De woning is zodanig gebouwd dat in de toekomst achter de woning nog bijgebouwd kon worden.

In het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan was ook de aanduiding van het autoschadebedrijf aan de voorzijde van het perceel verwijderd. In het buitengebied zijn alleen bedrijven in milieucategorie 1 en 2 toegestaan. Het autoschadebedrijf heeft een spuiterij (milieucategorie 3.1, met vergunning) en moest daarom een nieuwe aanduiding krijgen.
Op dat moment was er voor de burgers nog geen vuiltje aan de lucht. Zij waren ervan overtuigd dat de gemeente gewoon een foutje had gemaakt. Kan gebeuren. Zij dienden een reactienota in.

Rond die tijd was de familie Geers ook een handhavingsprocedure tegen hun buren gestart, omdat zij veel overlast ondervonden van o.a. een illegale autohandel en een illegaal café. Na afloop van de rechtzaak hierover gaf de ambtenaar Ruimtelijke Ordening  aan dat hij er wel voor kon zorgen dat het hele perceel van de familie Geers weer bedrijvenbestemming werd, zoals hen altijd was voorgehouden door de gemeente, maar dan zou het hele weiland van hun buren ook woonbestemming worden. Daar heeft de familie Geers vriendelijk voor bedankt. Dit was tegen het zere been van de ambtenaar. Hij stelde de reactienota op voor het bestemmingsplan en daarmee begon de ellende pas goed. Vanaf dat moment was een volledige bedrijvenbestemming op het perceel natuurlijk volkomen onbespreekbaar.

Reactie gemeente
In haar reactienota op het voorontwerp bestemmingsplan reageerde de gemeente dat het huis exáct op de bedrijfsbestemming stond. Dat is niet waar. Dit kan geen vergissing zin, omdat de gemeente precies wist hoe diep de bestemmingsvlakken waren, juist omdát ze net bezig was met het nieuwe ontwerp bestemmingsplan. De burgers lieten het bestemmingsvlak van het oude bestemmingsplan nameten. Daaruit bleek dat de bedrijfswoning zelfs helemaal op bestemming natuur- en landschappelijke waarden stond en dus helemaal niet vergund had mogen worden. Een flinke blunder van de gemeente dus, temeer omdat een van de buren bezwaar hadden gemaakt voor de bouw van dit huis. De gemeente had dit bezwaar afgewezen omdat de bedrijfswoning volgens de gemeente op bedrijfsbestemming stond. Achteraf bleek dat dus helemaal niet zo te zijn. Maar deze fout wilde de gemeente niet toegeven. Daarom wilde de gemeente eerst geen maat geven en loog de gemeente later over de diepte van het bestemmingsvlak. De bedrijfsbestemming in het oude bestemmingsplan is in werkelijkheid 50 meter diep (vanaf de weg inclusief berm). De bedrijfswoning stond op 60 meter vanaf de weg. De gemeente stelde daarom dat het bestemmingsvlak in het oude bestemmingsplan 60 meter was. De bewoners gingen hiertegen in het verweer.

Bovendien was de autospuiterij volgens de gemeente strijdig met het bestemmingsplan. Er werden allerlei regels bijgehaald waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er op het bedrijf illegale activiteiten plaatsvonden. Maar dat ís helemaal niet zo. Het bedrijf heeft al decennia lang een milieuvergunning en voldoet aan alle eisen. Gelukkig kon het bedrijf alle vergunningen overleggen en had ze nog alle brieven van milieucontroles van de afgelopen jaren. Uiteindelijk heeft de Raad van State op basis hiervan aangegeven dat het autoschadebedrijf op de Lankhorst al die tijd legaal gevestigd was. Als de familie Geers geen zienswijze had ingediend, dan had de Raad van State hier geen uitspraak over gedaan, en was het eerste standpunt van het college blijven staan. Dan was de spuiterij volgens de gemeente illegaal geweest, en had de familie Geers moeten stoppen met het bedrijf.

Maar de burgers dienden dus wel een zienswijze in en daarop kwam weer een reactie van de gemeente. Daarin werden de feiten helemáál verdraaid. Daardoor kreeg de gemeenteraad, die het bestemmingsplan moest vaststellen, een heel ander beeld van de situatie. In feite werd de gemeenteraad dus misleid. Daarom hebben de inwoners ingesproken in de gemeenteraadsvergadering.

Raad van State
Het raadsbesluit gaf nog steeds onvoldoende rechtszekerheid, en dus zijn de burgers naar de Raad van State gegaan. In de periode tussen gemeenteraad en Raad van State hebben de inwoners een klacht ingediend bij de Overijsselse Ombudsman en aangifte gedaan van valsheid in geschrifte, vanwege het bewerken van de bestemmingsplankaart. De gemeente heeft vervolgens uiteindelijk vlak voor de zitting van de Raad van State een tekening laten maken door een stedenbouwkundig bureau. En toen bleek dat de familie Geers al die tijd gelijk heeft gehad, en dat de afmeting 50 meter is vanaf de weg inclusief berm.

Bestemming verkeer
Toen in december 2014 eindelijk de juiste afmeting op de bestemmingsplankaart was gezet, konden de burgers het een en ander nameten op locatie. Een gemeenteraadslid van de SGP is uit eigen beweging bij de familie Geers langs gekomen en is samen met de bewoners op locatie gaan meten. Uit die meting bleek dat de afmeting op de kaart op www.ruimtelijkeplannen.nl niet overeen met de werkelijke afmeting op locatie. Toen kwam de familie er pas achter dat alle percelen aan de Lankhorsterweg een fors gedeelte van hun woonbestemming moeten inleveren voor verkeer in het nieuwe bestemmingsplan. Op sommige plekken gaat het zelfs om een diepte van 8 meter. Hier merken de bewoners op dit moment nog niet zoveel van, maar als de gemeente in de toekomst de grond wil onteigenen, dan wordt dat hiermee een stuk eenvoudiger.  De gemeente heeft de burgers hierover niet geïnformeerd. Deze extra bestemming is niet te zien op bestemmingsplankaarten. Niemand aan de Lankhorsterweg is hier waarschijnlijk van op de hoogte. Dit hebben de burgers in december 2014 gemeld aan de gemeenteraad, tevergeefs. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan. Zij gaat ervan uit dat de afmeting van het bestemmingsvlak juist op de kaart wordt gezet door een gemeente. De bestemming Verkeer was een nieuwe grond en kon niet worden meegenomen in de uitspraak.

Nieuwe vragen gemeenteraad
Op de eerste raadsvergadering nadat deze website online is gegaan, heeft de SGP in de gemeenteraad vragen gesteld over het feit dat veel van de percelen aan de Lankhorsterweg een bestemming verkeer hebben gekregen. Hopelijk geeft het college nu duidelijkheid over de reden van deze verkeersbestemming en waarom burgers hierover niet zijn geïnformeerd in de bestemmingsplanprocedure.