Familie Jansen reageert op verklaring gemeente

Dinsdagavond 20 oktober jl. kreeg de familie Jansen ineens te horen dat de gemeente Staphorst een verklaring over hen op internet heeft gezet. Lekkere timing gemeente, een dag voordat de zitting bij de Raad van State plaatsvindt. Wéér een slapeloze nacht erbij van pure frustratie omdat de gemeente halve waarheden verkondigt. Als het nu echt zo simpel was als de gemeente hier schetst, zou de familie Jansen zich dan zo heftig verzetten? Zou de advocaat de familie Jansen dan nog steeds ondersteunen in hun strijd tegen de gemeente Staphorst? Hierbij de reactie van Jansen:

Buren willen agrarische bestemming bij Jansen terug
Belangrijke informatie die de gemeente “vergeten” is te melden is het volgende: de buren van de familie Jansen hebben enkele weken geleden een brief gestuurd naar de Raad van State, waarin zij aangeven dat zij willen dat de familie Jansen weer een agrarische bestemming krijgt.
De reden hiervoor is dat een woonbestemming op het perceel van de familie Jansen leidt tot grote problemen voor het mechanisatiebedrijf en de varkenshouderij. Dit komt door de minimale afstanden die volgens de VNG-richtlijnen verplicht zijn tussen een woning en een bedrijf met een zwaardere milieucategorie. Bijvoorbeeld een mechanisatiebedrijf, een varkenshouderij en in mindere mate een bakkerij.

Wat de gemeente ook “vergeten” is te vermelden, is dat het college begin dit jaar nog een uitbreiding van de machinefabriek heeft goedgekeurd terwijl dat eigenlijk niet kan, omdat het bedrijf met de uitbreiding niet kan voldoen aan richtlijnen voor geur, lawaai en dergelijke zo dichtbij de woning van Jansen.
De buren van de familie Jansen hebben in de brief aan de Raad van State gezegd:
“Aan een woonbestemming lijken zwaarwegende bezwaren te kleven. De indruk bestaat dat de gemeente onvoldoende heeft nagedacht over de wijziging van de bestemming, verder ook geen onderzoek heeft gedaan en er geen akoestisch onderzoek is verricht, zodat ook niet duidelijk is of en zo ja in hoeverre [de buren] in hun bedrijfsvoering nog gebruik kunnen maken van de vergunde rechten waarover de gemeente spreekt.”

De familie Jansen is dus niet de enige familie die tegen een woonbestemming is…

De milieuvergunning – alle bewijzen
Even terug naar de –dus onvolledige verklaring – van de gemeente Staphorst. De gemeente houdt in deze verklaring vol dat de heer Jansen bedrijfsmatig vee wil houden op een perceel waarop geen milieurechten rust. Maar hoe zit het nu precies met die vergunningen? Tijd om alle bewijzen op internet te zetten. Want ook in het intern feitenrelaas staat alleen wat de gemeentesecretaris zelf kwijt wil over dit dossier.

In het verleden heeft de familie Jansen controles gehad, waaruit bleek dat het met de milieuvergunning inderdaad niet goed zat.

Op 22 november 2011 kreeg de familie Jansen een milieucontrole door een externe adviseur die door de gemeente was ingehuurd. Hij heeft bij de familie Jansen aan tafel gezeten en heeft de milieuaanvraag en de uiteindelijke afwijzing van 2006/2007 gezien. Hij schudde toen zijn hoofd en is weggegaan met de mededeling dat ze hier op het gemeentehuis hun rommel eens moesten gaan opruimen.
Op 23 november 2011 stuurt hij een e-mail naar zijn collega’s.
Op 9 december 2011 krijgt de familie Jansen een brief, dat de familie Jansen geen vergunning heeft voor de agrarische activiteiten, maar dat er wellicht mogelijkheden zijn om het houden van landbouwhuisdieren te vergunnen. Hierover gaat de familie Jansen in gesprek met de gemeente.

Maar nu komt het:
In december 2012 krijgt de familie Jansen dus dat telefoontje van een ambtenaar dat de gemeente woonbestemming wil maken van hun perceel.
Op 12 december 2012 maakt de familie Jansen bezwaar tegen dit voorontwerp bestemmingsplan. Zij willen de agrarische bestemming behouden.
Op 14 december 2012 komt mevrouw Muus langs, voor een nacontrole op milieu (2 dagen nadat het bezwaar is verstuurd).
Op 7 februari 2013 krijgt de familie Jansen een brief met een last onder dwangsom. Er is volgens de gemeente helemaal geen zicht op legalisatie.
Alleen, in januari 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe geurverordening vastgesteld. Hierdoor kan de familie Jansen wél aan alle eisen voldoen. Maar dat zegt de gemeente Staphorst natuurlijk niet in deze brief, want alleen zonder milieurechten kon de gemeente de boerderij wijzigen in woonbestemming.

Deze brief van 7 februari 2013 was dus ontzettend belangrijk omdat hiermee definitief vast zou komen te liggen dat de familie Jansen geen milieuvergunning had ten tijde van de wijziging van het bestemmingsplan, zodat de gemeente de bestemming kon veranderen naar woonbestemming.

Maar het bestemmingsplan was nog niet vastgesteld. En er was door het nieuwe geurbeleid dus wél mogelijkheid om aan alle milieu-eisen te voldoen.
De adviseur van de familie Jansen maakt alle papieren voor de melding klaar, verstrekt een situatieschets en ontvangt alle benodigde informatie van verschillende milieuambtenaren.
Op 23 mei 2013 ontvangt de familie Jansen een ontvangstbevestiging van de milieumelding.
In deze bevestiging staat:
“Wij willen u erop wijzen dat pas sprake is van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit wanneer alle benodigde gegevens zijn aangeleverd. Er zal worden gekeken of u alle benodigde gegevens heeft aangeleverd. U wordt op de hoogte gehouden van deze procedure.”
De familie Jansen heeft regelmatig gevraagd of alles compleet was, of de milieumelding goed was. De casemanager van de gemeente Staphorst heeft meerdere keren aangegeven dat de milieumelding goed was. Daar waren ook getuigen bij.

De milieumelding had dus gewoon gepubliceerd kunnen en moeten worden, maar de gemeente heeft dit niet gedaan.

Conclusie
Op het moment van indienen van de milieumelding was het nieuwe bestemmingsplan nog niet vastgesteld. Dit gebeurde op 11 juni 2013. Op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan was vastgesteld lag er dus een milieumelding bij de gemeente Staphorst.

Omdat de gemeente de milieumelding niet publiceerde, was deze niet definitief.
Daarom kan de gemeente nu zeggen dat de heer Jansen bedrijfsmatig vee wil houden op een perceel waarop geen milieurechten rusten.

Als een gemeente integer handelt, dan mag een burger erop vertrouwen dat ze geen misbruik maakt van haar macht. We laten het aan de lezer over in hoeverre er hier sprake is van een integere overheid.

Verdere ontwikkelingen ter plaatse –meten met twee maten
Via het feitenrelaas is de familie Jansen er dus pas vorige week achter gekomen dat de milieumelding niet is gepubliceerd vanwege verdere ontwikkelingen ter plaatse. En welke ontwikkelingen zouden dat nu zijn? De ontwikkelingen ter plaatse kunnen niet anders zijn dan het plan van de buren om woningen te bouwen. Daarvoor moest de agrarische bestemming van de familie Jansen wijken en daarom was het van belang om die milieumelding niet te publiceren.

Maar wat schets onze verbazing: Begin dit jaar hebben twee buren van Jansen meldingen gedaan van uitbreiding van hun bedrijf, in de richting van de familie Jansen, waardoor de geurcirkels worden overtreden. Maar daarvan zegt het college niet: “We moeten lopende ontwikkelingen ter plaatse afwachten.” Terwijl er heel wat lopende ontwikkelingen ter plaatse gaande zijn op dit moment.… Deze milieumeldingen zijn gewoon gepubliceerd.

Gemeente maakt “fouten”
De gemeente maakt “fouten” waardoor de familie Jansen continu achter de feiten aanloopt. In het feitenrelaas staat dat het college al in juni 2012 over de situatie van het grootschalige nieuwbouwplan van de achterburen heeft gesproken. Op dat moment had de familie Jansen ingelicht moeten worden, omdat deze plannen (grote) consequenties voor hen zouden hebben. De gemeente heeft de familie Jansen niet ingelicht.

En zo is het verhaal, en nu zitten de familie Jansen én de omliggende buren met de gebakken peren. De gemeente Staphorst heeft er een grote bende van gemaakt. Er is een milieumelding niet afgegeven die wél afgegeven had moeten worden, er zijn milieumeldingen afgegeven die niét afgegeven mogen worden, er is een bouwvergunning verleend die niet verleend hadden mogen worden. Er staat een huis op het punt geveild te worden (want die dreiging is er natuurlijk nog steeds niet af). En dan zegt de gemeente: “ja, het is wel erg dat de verhoudingen in de buurt zo verhard zijn. Maar ja, wat kunnen wij eraan doen als er een burenruzie is ontstaan?”

Hopelijk wordt door dït feitenrelaas duidelijk dat de gemeente zelf een hele belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan van deze burenruzie.